Miljö

MBK Tre kronor arbetar i all sin verksamhet för en god miljö, säker hamn- och vinterförvaring. Klubben ansluter sig till Svenska Båtunionens mål att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

I denna strävan har klubben tagit fram dels en miljöpolicy och avfallsplan, där det definieras vad som är klubbens ansvar och vad som är den enskilde medlemmens ansvar.

MBK informerar medlemmarna om miljöpolicyns innehåll och om hur de ska följa den. Detta sker på medlemsmöten, på klubbens hemsida och via anslag på lämpliga ställen på klubbens område.
MBK ser årligen över miljöpolicyn och miljöreglementet och som är jämställt med hamn och varvsreglemente.


Stockholms miljöförvaltning har tagit fram ett nytt PDF-dokument "Ett hållbart båtliv för alla", som beskriver hur vi som båtklubb och medlem ska agera inom området. 

Andra viktiga dokument som styr vårt miljöarbete finns här nedan:
- Vårt Miljöreglemente och vår miljöpolicy
- Transportstyrelsen - Giftfri båtbotten
- Miljöförvaltningen - Anmodan om blästring

ö

Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se.