Stadgar för MBK Tre Kronor

STADGAR FÖR MBK TRE KRONOR

Klubben stiftades den 29 september 1922 och har sin hemort i Stockholm.

Stadgarna antogs 1923 och har reviderats: 1927, 1933, 1935, 1943, 1949, 1955, 1959, 1962, 1967, 1968, 1974, 1976, 1980, 1986, 1989, 2003, 2004, 2007, 2012, 2015, 2017 samt 2019

1 ÄNDAMÅL

 Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja   det rörliga båtlivet, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle.

Klubben ska verka för, bedriva och stödja upplysning, undervisning eller     utbildning rörande barn och ungdomsverksamhet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Klubben ska förvalta och underhålla kommunens (idrottsförvaltningens) hamn och varvsanläggning samt förvalta och underhålla klubbholmar på ett  miljövänligt sätt.

2 MEDLEMSKAP

 2.1      Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av varje fysisk person som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2      För erhållande av fullt medlemskap erfordras 2 års karenstid. Karenstiden börjar sedan styrelsen godtagit ansökan och den sökande erlagt stadgade  medlemsavgift. Efter karenstidens slut prövas åter ansökan.

2.3       Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i   klubbens verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben   disponerad hamn- eller varvsanläggning.

3 MEDLEMSKATEGORIER

 3.1      Aktiv medlem är ett medlemskap, avsett för person med eller utan  båt registrerad i klubben.

–  Aktiv medlem äger rätt att registrera en (1) båt i klubben mot erläggande av båtregistreringsavgift.

– En aktiv medlem ska årligen betala medlemsavgift-aktiv.

– En aktiv medlem ska årligen utföra arbetsplikt.

– En aktiv medlem ska årligen utföra nattvakt.

3.2       Passiv medlem är ett medlemskap, avsett för tidigare aktiv medlem som inte   längre har båt registrerad i klubben.

            – Passiv medlem betalar medlemsavgift-passiv och är befriad från arbetsplikt och nattvakt.  

            – Passiv medlem äger ej rätt till hamnplats och/eller varvs-/skjulplats.

– Passiv medlem betalar besöksavgift  vid besök på klubbens holmar.

3.3      Familjemedlem är ett medlemskap knutet till en aktiv, passiv eller hedersmedlem och avsett för person som har fyllt 18 år och är nära anhörig till  aktiv, passiv eller hedersmedlem.

3.4       Hedersmedlem är en medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben  och som framgår av § 16, utsetts till Hedersmedlem.

– Hedersmedlem med båt registrerad klubben betalar medlemsavgift-heders.

– Hedersmedlem utan båt registrerad klubben betalar ingen medlemsavgift.

– Hedersmedlem är befriad från arbetsplikt. och nattvakt.

3.5      Barn och ungdomsmedlem är medlem under 18 år.

– Barn och ungdomsmedlemskapet ska ha anknytning till en aktiv medlem

– Medlemskapet är inte avgiftsbelagt.

4 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

4.1      Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa  klubbens stadgar, reglementen, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

4.2      Medlem ska tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna  framföra fritidsbåt.

4.3       Medlems båt ska hållas minst ansvarsförsäkrad samt vara i sjövärdigt skick.

4.4      Medlems båt bör föra klubbens standert vilken ska vara i gott skick.

4.5      Medlem ska alltid följa de regler och förordningar som gäller för sjötrafiken.

4.6       Byte av båt, samt ändring av adress, telefonnummer eller e-post ska  omgående anmälas till klubben. Endast skriftlig information till styrelsen skall  användas vid anmälan om förändring av medlemsuppgifter.

4.7      Medlem får inte utnyttja klubbens anläggningar för kommersiell verksamhet.

4.8      Medlem är ansvarig för de personer som med dennes tillstånd vistas inom  klubbens anläggningar.

4.9       Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

4.10    Aktiv medlem ska efter förmåga utföra ett dagsverke (8 timmar) per år åt  klubben. Det åligger den enskilde medlemmen att aktivt söka lämplig  arbetsuppgift. Styrelsen kan i undantagsfall ge dispens från arbetsplikt. Vid  utebliven arbetsplikt utgår en fastställd avgift. Föreningsmötet fastställer       avgiften. För arbetsplikt gäller klubbens reglemente samt de bestämmelser    som utfärdas av föreningsmöte eller av styrelsen.

4.11   Aktiv medlem ska efter förmåga utföra en nattvakt (4 timmar) per år åt klubben. Det åligger den enskilde medlemmen att aktivt anmäla sig på aktuella    vaktlistor. Vid utebliven planerad nattvakt utgår en fastställd avgift.  Avgiften fastställs av föreningsmötet. För nattvakt gäller klubbens reglemente samt de  bestämmelser som utfärdas av föreningsmöte eller av styrelsen. Mer info om Arbetsplikten

5 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

5.1 Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

5.2 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom 40 dagar kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

5.3 Medlem som gör sig skyldig till sådant handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen, som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller som uppenbart bryter mot av myndigheter utfärdade regler och anvisningar för båtlivet, kan av styrelsen tilldelas varning alternativt uteslutas.

Om tilldelad varning inte leder till efterrättelse eller om medlem inom ett år åter tilldelas varning kan styrelsen utesluta vederbörande.

5.4 Utesluten medlem kan överklaga styrelsens beslut. Överklagande görs skriftligt till styrelsen senast två veckor efter delgivet beslut och ska behandlas på nästkommande föreningsmöte. För verkställande av styrelsebeslutet krävs att minst 2/3 av de närvarande röstar för en uteslutning.

5.5 Uteslutning enligt 5.4 ska rapporteras till SMBF. Om medlemmen inte anser sig kunna godta uteslutningen kan denna överklagas hos SMBF inom tre veckor efter mötesbeslutet.

6 BESLUTANDE INSTANSER

 6.1 Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, höstmöte eller extra föreningsmöte.

6.2 Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna dessa möten

7 VERKSAMHETSÅR

 7.1 Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

8 AVGIFTER

 8.1 Registreringsavgift, klubbavgift och medlemsavgift för nästföljande år fastställs av höstmötet.

Hamn-, varvs- och andra fasta avgifter fastställs av årsmötet.

8.2 Medlemsavgift och klubbavgift aviseras första veckan i januari och ska vara betald och bokförda på klubbens konto sista januari.

Hamnavgift för kommande båtsäsong aviseras första veckan i april och ska vara betald och bokförd på klubbens konto sista april.

Varvsavgift för kommande vintersäsong aviseras första veckan i augusti och ska vara betald och bokförd på klubbens konto sista augusti.

8.3 Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

8.4 Fastställda avgifter tillkännages genom publicering på klubbens hemsida.

– Tillkännagivande kan även ske per post till den som inte innehar e-postadress.

8.5 Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift. Vid utebliven betalning 10 dagar efter förfallodatum utgår ytterligare debitering för administrativa avgifter.

8.6 Varvsavgiften debiteras ej om aktiv båtägande medlem inte har båten liggande på varvet. Detta förutsätter att styrelsen informerats skriftligen före sista augusti.

Hamnavgiften debiteras ej alternativt kan reduceras (se hamnreglemente punkt 2) om klubben inte kan erbjuda hamnplats eller om medlemmen väljer att inte disponera hamnplats.

9 FÖRENINGSMÖTEN

9.1 Förutom årsmöte ska ordinarie höstmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöte anordnas. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

9.2 Kallelse till föreningsmöte ska ske skriftligen genom e-post och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelse kan även ske per post till den som inte har e-postadress. I kallelsen ska anges de frågor som ska behandlas.

9.3 Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan ska innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. Anmälan ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari för behandling på årsmöte resp. 1 oktober för behandling på höstmöte.

9.4 Årsmöte hålls årligen under mars månad.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

– kontroll att närvarande medlemmar erlagt årsavgift

– fråga om mötet är behörigen utlyst

– val av ordförande för mötet

– val av två justeringsmän tillika rösträknare

– godkännande av föredragningslistan

– föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

– revisorernas berättelse

– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– fastställande av arvode för styrelse och revisorer

– val av styrelse och suppleanter

– val av revisorer och suppleanter

– val av hederskommitté

– val av valberedning

– fastställande av hamn- och varvsavgifter

– övriga ärenden.

9.5 Höstmöte hålls årligen under november månad.

Vid höstmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

– att närvarande medlemmar erlagt årsavgift

– fråga om mötet är behörigen utlyst

– val av ordförande för mötet

– val av två justeringsmän tillika rösträknare

– godkännande av föredragningslistan

– fastställande av registreringsavgift, medlemsavgift och klubbavgift för det kommande året

– övriga ärenden.

9.6 Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 20 av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma som föranlett mötet.

10 RÖSTRÄTT, BESLUT OCH VAL

10.1 Endast aktiv medlem är valbar till styrelsepost.

10.2 Endast aktiv medlem som betalt gällande avgifter äger rösträtt. Rösträtt är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan aktiv medlem.

10.3 Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Beslut fattas med enkel majoritet där inte annat föreskrivs. Vid fråga rörande ändring av klubbens stadgar och reglementen erfordras kvalificerad majoritet omfattande minst 2/3 av avgivna röster. För att en ändring av klubbens stadgar ska träda i kraft erfordras beslut på två på varandra följande föreningsmöten. Yrkar någon omröstning eller sluten omröstning ska detta ske.

10.4 Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning som avser personval, eller vid sluten omröstning, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

10.5 Ansvarsfrihet beviljas vid lika röstetal.

11 STYRELSE OCH FÖRVALTNING

11.1 Klubben företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till klubbmöten samt verkställer därvid fattade beslut. Styrelsen består av ordförande och minst fyra men högst sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

11.2 Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år av årsmötet, varvid ordförande väljs särskilt. Övrig styrelse konstituerar sig på arbetsårets första styrelsesammanträde.

11.3 Styrelsen väljs växelvis, så att ordförande och två till tre ordinarie ledamöter samt en suppleant väljs jämna år, medan två till tre ordinarie ledamöter samt en suppleant väljs udda år.

11.4 Entledigas eller avgår styrelseledamot i förtid ska kompletteringsval ske för den tid som återstår för den avgående ledamoten. Kompletteringsval kan dock anstå till nästa årsmöte, om inte ordinarie styrelsemedlemmars antal nedgått till hälften eller därunder.

11.5 Styrelseledamot kan skiljas från styrelsen om denne, utan godtagbar orsak, uteblir från styrelsemöte vid minst tre tillfällen under ett år eller inte fullgör av styrelsen erhållna uppdrag.

11.6 Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening. Styrelsen kan utfärda fullmakt att verkställa in- och utbetalningar från klubbens likvidkonton för täckning av styrelsen beslutade eller godkända kostnader eller intäkter. Fullmakten är tidsbegränsad och kan återkallas av styrelsen.

12 STYRELSEMÖTEN

12.1 Till styrelsemöte kallas styrelsens samtliga ledamöter och suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

12.2 Vid styrelsemöte har suppleanterna rätt att närvara men inte delta i omröstning, om de inte ersätter någon frånvarande ordinarie ledamot.

12.3 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i besluten och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

13 STYRELSENS SKYLDIGHETER

 13.1 Det åligger styrelsen att:

– verkställa beslut fattade av föreningsmöte

– inom sig utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör

– pröva medlemsansökningar, föra fullständig medlemsmatrikel och i övrigt ta ställning till frågor rörande medlemmar och medlemskap

– inkassera av klubben fastställda avgifter och föra noggranna, överskådliga räkenskaper utvisande klubbens tillgångar, inkomster, utgifter, tillgodohavande, skulder samt influtna medlems- och andra avgifter

– föra noggranna och fullständiga protokoll över klubbens och styrelsens möten

– tillsätta erforderliga funktionärer utöver de som enligt klubbens stadgar och reglementen ska tillsättas på allmänt sammanträde

– tillse att klubbens stadgar och reglementen efterlevs och vid behov utfärda kompletterande ordningsföreskrifter för varv, hamn och holmar

– följa förhållandena i klubbens hamn, varv och holmar, se till att normala underhålls- och reparationsåtgärder vidtas samt att för föreningsmöte framlägga förslag till mera omfattande eller kostnadskrävande ändringar och förbättringar

– kalla till möten och informera om de ärenden som ska behandlas

– vid kalenderårets slut upprätta årsberättelse med resultaträkning och balansrapport för förflutet år samt före januari månads utgång ställa handlingar och räkenskaper till revisorernas förfogande

– för årsmöte framlägga program för det kommande verksamhetsåret

– i övrigt efter bästa förmåga och i enlighet med stadgarnas och reglementens mening handha klubbens angelägenheter.

14 REVISION

14.1 Klubben ska revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

14.2 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

14.3 Upptäcks fel i räkenskaper eller förvaltning, och detta förtigs av revisor, omfattas denne av samma ansvar som styrelsen.

15 VALBEREDNING

15.1 Årsmötet utser en valberedning på fem personer, varav en utses till sammankallande. Samtliga på ett år.

Styrelseledamot eller revisor kan inte inväljas i valberedningen.

15.2 Valberedningens uppgift är att:

– till styrelsen senast sex veckor före årsmöte lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val;

– motta nomineringar från klubbens medlemmar;

– själva aktivt söka lämpliga kandidater.

15.3 Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

16 HEDERSUTMÄRKELSER

16.1 Klubbens hedersutmärkelser är klubbens nålmärke med lagerkrans i brons, silver eller guld samt utnämning till hedersmedlem. Som synligt bevis tilldelas hedersmedlem diplom samt nålmärke med grön lagerkrans.

16.2 En hederskommitté utses av årsmötet på ett år. Den består av fem personer varav en bör vara ledamot eller suppleant i styrelsen.

16.3 Hederskommittén har i uppdrag att dels själv föreslå nya hedersutmärkelser, dels ta ställning till av övriga medlemmar inlämnade förslag.

16.4 Förslag till hedersutmärkelse kan framställas av varje medlem. Sådant förslag med skriftlig motivering ska lämnas till hederskommittén för ställningstagande.

16.5 Av hederskommittén tillstyrkta förslag lämnas till styrelsen. Om skäl inte finns att frångå kommitténs förslag ska styrelsen framlägga förslaget för årsmötet.

17 HAMN, VARV OCH HOLMAR

17.1 För klubbens hamn, varv och holmar gäller klubbens reglementen samt de bestämmelser som utfärdas av föreningsmöte eller av styrelsen.

18 KLUBBENS EMBLEM

18.1 Klubbens emblem utgörs av en vit standert med blå kant och i mitten ett runt blått fält med tre kronor och bokstäverna MBK i gul färg.

Nålmärke av samma utseende som standerten.

Mössmärke med tre kronor och därunder bokstäverna MBK i guldbroderi.

18.2 Klubbens emblem får endast föras eller bäras av medlem i MBK Tre Kronor.

19 TVIST

19.1 Tvistefrågor inom klubben löses genom enkelt majoritetsbeslut på föreningsmöte. Tvistefrågor mellan klubben och annan person löses genom skiljedomsförfarande.

20 KLUBBENS UPPLÖSNING

20.1 Förslag till klubbens upplösning, eller försäljning av dess fasta tillgångar, kan endast behandlas på föreningsmöte och detta ska framgå av kallelsen.

20.2 För beslut om upplösning eller försäljning fordras minst 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

20.3 Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Klubbens stadgar finns tillgängliga på klubbens hemsida

Stadgar MBK Tre Kronor i PDF